Rekrutacja dzieci – Bezrzecze

Szanowni Państwo,

Z radością informujemy, że jesteśmy w trakcie prowadzenia rekrutacji na rok szkolny 2020 / 2021, do naszej nowej placówki, która mieścić się będzie na granicy Bezrzecza i Wołczkowa. Docelowo pod naszą opieką znajdą się w niej dwie grupy żłobkowe i cztery grupy przedszkolne.

W całkowicie nowym budynku otoczonym pięknym zielonym ogrodem, zapewnimy dzieciom m.in. zajęcia sportowe czy językowe. W związku z tym, że do placówki przyjmowane są również dzieci wymagające wczesnego wspomagania rozwoju, została ona wyposażona w bogate zaplecze terapeutyczne, pozwalające na przeprowadzenie różnego typu terapii (muzykoterapia, integracja sensoryczna, terapia ręki i nie tylko). 

Istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (VIII Osi Priorytetowej – Edukacja, Działanie 8.1 Upowszechniane edukacji przedszkolnej oraz VI Osi Priorytetowej – Rynek Pracy, Działanie 6.06 Program zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3). Szczegóły dotyczące możliwości skorzystania z dofinansowania dostępne są w informacjach związanych z rekrutacją dla poszczególnych grup wiekowych.

Miesięczny koszt pobytu dziecka zarówno w żłobku jak i przedszkolu to 800 ,- (tyle płaci rodzic). Wszystkie pozostałe koszty finansowane są środkami z projektów.   

Wszystkie dzieci w żłobku mają zapewnioną pełną opiekę pielęgnacyjną i całodniowe wyżywienie. Ponadto dzieci biorą udział w codziennych zabawach i różnorodnych zajęciach z elementami edukacji (ruchowych, plastycznych, muzycznych). Działania te organizowane są  z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka. Mają one na celu harmonijny rozwój psychosomatyczny adekwatny do wieku, a także zaspakajają naturalną potrzebę  kontaktów społecznych z pełnym poszanowaniem zasad obowiązujących w grupie rówieśniczej.   Zajęcia te odbywają się zarówno w budynku jak i ogrodzie.   

Wszystkie dzieci w przedszkolu mają zapewnioną opiekę i całodniowe wyżywienie.  Ponadto biorą udział w różnorodnych zajęciach i zabawach mających na celu pełną realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. W ramach całodziennych oddziaływań wychowawczo – edukacyjnych dzieci uczestniczą w zajęciach muzyczno-rytmicznych, nauce dwóch języków obcych (nowożytnych) , a także w innych zajęciach rozwijających zainteresowania i predyspozycje dziecka takich jak: zajęcia taneczne, twórcze zajęcia plastyczne, ogólnorozwojowych zajęciach z elementami gimnastyki korekcyjnej.   Natomiast dzieci mające trudności lub dysfunkcje rozwojowe, w ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, mają zapewnioną indywidualną rehabilitację ruchową, indywidualną terapię reki, trening umiejętności społecznych, integrację sensoryczną, terapię logopedyczną, muzykoterapię.   Przewidujemy również udział dzieci w atrakcjach organizowanych systematycznie na terenie placówki, a także poza nią, takich jak koncerty muzyczne, przedstawienia teatralne, pokazy, warsztaty.  Rekrutacja do grup: