Opłaty

Zasady i wysokość opłat za pobyt dziecka w naszym przedszkolu reguluje §30 statutu placówki oraz umowa cywilno-prawna zawierana rokrocznie pomiędzy rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka a dyrektorem przedszkola.

Poniżej zamieszczono opłaty i informacje dotyczące dzieci, które uczęszczać będą do naszej placówki od 1 kwietnia 2024 roku.

1/ CZESNE

1590 zł – dotyczy dzieci uczęszczających do naszej placówki w latach poprzednich oraz tych, 
które dołączą do nas od 01.02.2024 r.

W ramach czesnego i należnej dotacji oświatowej dziecko uczestniczy:

 • we wszystkich zajęciach dydaktyczno-wychowawczych realizowanych przez nauczyciela prowadzącego grupę przedszkolną, mających na celu pełną realizację założeń aktualnie obowiązującej podstawy programowej wychowania przedszkolnego, oraz:
 • zajęciach wspomagających, terapeutycznych i specjalistycznych wynikających z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego,
 • 3 razy w tygodniu w nauce języka angielskiego,
 • 3 razy w tygodniu w nauce innego języka nowożytnego (np. niemieckiego, włoskiego),
 • 2 razy w tygodniu w zajęciach muzyczno-rytmicznych,
 • ma zapewnione całodniowe, miesięczne wyżywienie.
Informacje dot. czesnego:
 
 • jest płatne do 5-go dnia każdego miesiąca „z góry”,
 • przysługuje 40% zniżki na drugie dziecko i 60% zniżki na trzecie i kolejne dziecko,
 • nie jest płatne w okresie dwutygodniowej przerwy wakacyjnej,
 • nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, poza dzienną stawką żywieniową, która jest zwracana w wysokości 5 zł za każdy dzień absencji.

2/ WPISOWE – brak.


3/ RADA RODZICÓW – 250 zł.

 • darowizna płatna w każdym roku szkolnym tj. w dniu podpisania umowy,
 • przysługuje 50% zniżki na drugie i kolejne dziecko,
 • nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji dziecka z przedszkola.

4/ PONADPROGRAMOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE – DO WYBORU PRZEZ RODZICÓW:

 • ZAJĘCIA RUCHOWE Z ELEMENTAMI GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ – zajęcia grupowe 45 zł miesięcznie,
 • TANIEC DYSKOTEKOWY – zajęcia grupowe 40 zł miesięcznie,
 • ZESPOŁOWA TERAPIA LOGOPEDYCZNA – zajęcia w 3-4 osobowych zespołach 60 zł miesięcznie,
 • TWÓRCZE ZAJĘCIA PLASTYCZNE – zajęcia w 5-6 osobowych zespołach 60 zł miesięcznie,
 • FIZYKA I CHEMIA W PRZEDSZKOLU – zajęcia w 5-6 osobowych zespołach 60 zł miesięcznie,
 • ZAJĘCIA WOKALNE – zajęcia grupowe 50 zł miesięcznie, 
 • NAUKA PŁYWANIA – zajęcia grupowe zgodnie z cennikiem Szkoły Pływania PLUM

5/ INDYWIDUALNE SPECJALISTYCZNE ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE – 55 zł za zajęcie:

 • TERAPIA LOGOPEDYCZNA
 • TERAPIA RĘKI
 • TERAPIA RUCHOWA