Opłaty

Zasady i wysokość opłat za pobyt dziecka w naszym przedszkolu reguluje §30 statutu placówki oraz umowa cywilno-prawna zawierana rokrocznie pomiędzy rodzicami / prawnymi opiekunami dziecka a dyrektorem przedszkola.

Poniżej zamieszczono opłaty i informacje dotyczące dzieci, które uczęszczać będą do naszej placówki od 01.09.2021r.


1/ CZESNE

1150 zł. – dotyczy dzieci uczęszczających naszej placówki w latach poprzednich oraz tych, 
które dołączą do nas od 01.09.2021r.

W ramach czesnego dziecko uczestniczy:

 • we wszystkich zajęciach dydaktyczno – wychowawczych realizowanych przez nauczyciela prowadzącego grupę przedszkolną, mających na celu pełną realizację założeń aktualnie obowiązującej podstawy programowej wychowania przedszkolnego, oraz:
 • 3 razy w tygodniu w nauce języka angielskiego,
 • 3 razy w tygodniu w nauce innego języka nowożytnego (np. niemieckiego, włoskiego),
 • 2 razy w tygodniu w zajęciach muzyczno – rytmicznych,
 • ma zapewnione całodniowe, miesięczne wyżywienie,
 • jest płatne do 5-go dnia każdego miesiąca „z góry”,
 • przysługuje40% zniżki na drugie dziecko i 60% zniżki na trzecie i kolejne dziecko,
 • nie jest płatne w okresie dwutygodniowej przerwy wakacyjnej,
 • nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, poza dzienną stawką żywieniową, która jest zwracana w wysokości 5 zł. za każdy dzień absencji.

2/ WPISOWE – brak.


3/ RADA RODZICÓW – 250 zł.

 • darowizna płatna w każdym roku szkolnym tj. w dniu podpisania umowy,
 • przysługuje 50% zniżka na drugie i kolejne dziecko,
 • nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji dziecka z przedszkola.

4/ PONADPROGRAMOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE  – DO WYBORU PRZEZ RODZICÓW:

 • GIMNASTYKA OGÓLNOROZWOJOWA Z ELEMENTAMI GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ – zajęcia grupowe 25,- miesięcznie,
 • TANIEC – zajęcia grupowe 25,- miesięcznie,
 • TERAPIA LOGOPEDYCZNA – zajęcia w 3-4 osobowych zespołach 40,- miesięcznie,
 • TWÓRCZE ZAJĘCIA PLASTYCZNE – zajęcia w 5-6 osobowych zespołach 45,- miesięcznie,
 • FIZYKA I CHEMIA W PRZEDSZKOLU – zajęcia w 5-6 osobowych zespołach 45,- miesięcznie,
 • możliwość 50% zniżki w przypadku nieobecności dziecka trwającej ponad połowę miesiąca rozliczeniowego,
 • płatne do 20-go dnia każdego miesiąca „z góry”.

5/ INDYWIDUALNE SPECJALISTYCZNE ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE – 85,- za godzinę terapii

 • TERAPIA RĘKI
 • TERAPIA LOGOPEDYCZNA
 • TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
 • REHABILITACJA RUCHOWA
 • MUZYKOTERAPIA