W Naszej Bajce – opieka i radosny rozwój małego dziecka w duchu edukacji artystycznej

Przedszkole Niepubliczne Artystyczno – Językowe „Nasza Bajka” Małgorzata Błaszkiewicz realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 VI Osi Priorytetowej – Rynek Pracy, Działanie 6.06. Program zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 pod nazwą „W Naszej Bajce – opieka i radosny rozwój małego dziecka w duchu edukacji artystycznej”.

Cele projektu

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie wychowawczym, a także do osób pracujących, które opiekują się dziećmi do lat 3 i są w trakcie przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka czyli przebywających na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym.

Wsparcie jest zapewnione poprzez utworzenie 40 nowych miejsc w żłobku, umożliwiające powrót na rynek pracy 40 osobom opiekującym się dziećmi do lat 3, w tym 4 osobom (rodzicom / prawnym opiekunom) z niepełnosprawnością, zamieszkującym Gminę Dobra z województwa zachodniopomorskiego w terminie od 01.09.2020r. do 31.08.2021r.

Projekt jest zgodny z zasadą równości szans i niedyskryminacji. Równość zostanie zapewniona poprzez umożliwienie wszystkim osobom – bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną – sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa we wszystkich etapach projektu na jednakowych zasadach – odnosi się to zarówno do dorosłych – rodziców/opiekunów i nauczycieli, jak i w odpowiednim zakresie do dzieci.

Rekrutacja uczestników nie przewiduje żadnych ograniczeń ze względu na płeć, niepełnosprawność czy możliwości finansowe uczestnika, przez co realizowana jest polityka równych szans. Projekt jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami (10% gr. docelowej).

AKTUALNE warunkI uczestnictwa i dokumenty zgłoszeniowe

Aby przystąpić do uczestnictwa w projekcie należy:

  1/ zapoznać się z warunkami zawartymi w regulaminie rekrutacyjnym [DOC]

Etapy procesu rekrutacji do projektu:

  1. należy przesłać lub dostarczyć na adres Przedszkole Niepubliczne Artystyczno – Językowe „Nasza Bajka” al. Wojska Polskiego 211 Szczecin lub przedszkole@naszabajka.pl wypełnioną dokumentację rekrutacyjną wraz z załącznikami;
  2. wyniki rekrutacji zostaną opublikowane na stronie internetowej placówki oraz wywieszone do wiadomości na tablicy informacyjnej w siedzibie przedszkola przy al. Wojska Polskiego 211  w Szczecinie, a także w nowo utworzonej placówce przy ul. Aloesowej w miejscowości Bezrzecze.

  2/ przesłać lub dostarczyć wypełniony formularz rekrutacyjny [DOC]

załącznik nr 1 – deklaracja uczestnictwa w projekcie [DOC]
załącznik nr 2 – oświadczenie dotyczące RODO [DOC]
załącznik nr 3 – oświadczenie rodzica dotyczące niepełnosprawności [DOC]

Archiwum projektu

Wyniki rekrutacji zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola i żłobka „Nasza bajka” oraz wywieszone do wiadomości na tablicy informacyjnej w siedzibie przedszkola przy al. Wojska Polskiego 211. Szczecinie oraz siedzibie żłobka przy ul. Frontowej 1 w Szczecinie.