Rekrutacja dzieci – Przedszkole Niepubliczne Artystyczno – Językowe „Nasza bajka” w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 211

Od września każdego roku szkolnego w „Naszej bajce” tworzymy nową grupę maluszków. Przyjmujemy wówczas dzieci 2,5 – 3 letnie. Dzieci starsze przyjmujemy nie tylko od września ale również w trakcie roku szkolnego, oczywiście jeśli w grupach średniaków i starszaków mamy wolne miejsca.

Do placówki przyjmowane są również dzieci wymagające wczesnego wspomagania rozwoju.

Dla dzieci, które uczęszczać będą do naszej placówki od 01.04.2024 r. wysokość czesnego to 1590 zł miesięcznie.

W ramach czesnego dziecko:

  • ma zapewnione pełne miesięczne wyżywienie,
  • uczestniczy we wszystkich zajęciach dydaktyczno-wychowawczych, realizowanych przez nauczyciela prowadzącego grupę przedszkolną, mających na celu pełną realizację założeń aktualnie obowiązującej podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz uczestniczy:
  • w zajęciach wspomagających, terapeutycznych i specjalistycznych wynikających z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego,
  • 3 razy w tygodniu w nauce języka angielskiego,
  • 3 razy w tygodniu w nauce drugiego języka nowożytnego (niemieckiego/włoskiego),
  • 2 razy w tygodniu w zajęciach muzyczno-rytmicznych.

Przy podpisaniu umowy wymagana jest jednorazowa wpłata na Radę Rodziców w wysokości 250 zł (dokładne informacje zawarte w umowie). O przyjęciu do placówki decyduje kolejność zgłoszeń. Rodzice dzieci już uczęszczających do „Naszej Bajki” również muszą dostarczyć do nas dokumenty zgłoszeniowe, jako deklarację kontynuacji współpracy od 01 września 2022 r.

Zapraszam serdecznie

Małgorzata Błaszkiewicz
dyrektor „Naszej bajki”

Dokumenty do pobrania: