Archiwum projektu rekrutacji

Przedszkole Niepubliczne Artystyczno – Językowe „Nasza Bajka” Małgorzata Błaszkiewicz realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 VIII Osi Priorytetowej – Edukacja, Działanie 8.1 Upowszechniane edukacji przedszkolnej pod nazwą „W Naszej Bajce – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz zagwarantowanie równych szans w systemie edukacji dzieciom o specjalnych potrzebach żywieniowych”.

Cele projektu

Celem głównym projektu jest zapewnienie opieki dzieciom w wieku przedszkolnym, czyli urodzonym w okresie od 01 stycznia 2014 do 1 marca 2018r. z województwa zachodniopomorskiego, w tym szczególnie dzieciom o specjalnych potrzebach żywieniowych, zamieszkujących na terenie Gminy Dobra w terminie od 01.09.2020r. do 31.08.2021r., 

Projekt jest zgodny z zasadą równości szans i niedyskryminacji. Równość zostanie zapewniona poprzez umożliwienie wszystkim osobom – bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd – sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa we wszystkich etapach projektu na jednakowych zasadach – odnosi się to zarówno do dorosłych – rodziców/opiekunów i nauczycieli, jak i w odpowiednim zakresie do dzieci.Rekrutacja uczestników nie przewiduje żadnych ograniczeń ze względu na płeć, niepełnosprawność czy możliwości finansowe uczestnika, przez co realizowana jest polityka równych szans. Projekt jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami (15% gr. docelowej). zespół projektu będzie przygotowany do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, z dysfunkcjami, wymagający szczególnego wsparcia

Archiwalne warunki uczestnictwa i dokumenty zgłoszeniowe
Aby przystąpić do uczestnictwa w projekcie należy:  

 1. zapoznać się z warunkami zawartymi w regulaminie rekrutacyjnym [DOC]  
 2. do 31 maja 2020r przesłać lub dostarczyć wypełnioną wstępną deklarację uczestnictwa w projekcie [PDF]  
 3. do 31 maja 2020r przesłać lub dostarczyć wypełniony formularz rekrutacyjny [PDF]  
 4. oraz dostępne dodatkowe załączniki
  załącznik nr 2a – oświadczenie dotyczące RODO [PDF]
  załącznik nr 2b – oświadczenie rodzica dotyczące niepełnosprawności [PDF]
  załącznik nr 2c – oświadczenie dotyczące niepełnosprawności rodzeństwa [PDF]
  załącznik nr 2d – oświadczenie dotyczące pieczy zastępczej [PDF]
  załącznik nr 2e – oświadczenie rodzica dotyczące samotenego wychowania dziecka [PDF]
  załącznik nr 2f – oświadczenie dotyczące wielodzietności rodziny [PDF]

Wyniki rekrutacji zostaną opublikowane dnia 15 czerwca 2020r. na stronie internetowej placówki oraz wywieszone do wiadomości na tablicy informacyjnej w siedzibie przedszkola przy ul. Wojska Polskiego 211. w Szczecinie, a także w nowo utworzonej placówce przy ul. Aloesowej w miejscowości Bezrzecze.