Archiwum projektu rekrutacji.
W Naszej Bajce – Rozwój i terapia poprzez edukację artystyczną

Przedszkole Niepubliczne Artystyczno – Językowe „Nasza Bajka” Małgorzata Błaszkiewicz realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 VIII Osi Priorytetowej – Edukacja, Działanie 8.1 Upowszechniane edukacji przedszkolnej pod nazwą „W Naszej Bajce – Rozwój i terapia poprzez edukację artystyczną”.

Cele projektu

Celem głównym projektu jest zapewnianie równego dostępu do wczesnej edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-4 lat (czyli dzieci urodzonych w roku 2016 lub 2017), w tym dla maksymalnie 10 dzieci z różnorodnymi niepełnosprawnościami lub szczególnymi potrzebami edukacyjno – terapeutycznymi, poprzez zwiększenie dostępności o 50 miejsc opieki wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Dobra w terminie 01.09.2020r.-31.08.2021r.

Projekt jest zgodny z zasadą równości szans i niedyskryminacji. Równość zostanie zapewniona poprzez umożliwienie wszystkim osobom – bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd – sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa we wszystkich etapach projektu na jednakowych zasadach – odnosi się to zarówno do dorosłych – rodziców/opiekunów i nauczycieli, jak i w odpowiednim zakresie do dzieci.

Rekrutacja uczestników nie przewiduje żadnych ograniczeń ze względu na płeć, niepełnosprawność czy możliwości finansowe uczestnika, przez co realizowana jest polityka równych szans. Projekt jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami (15% gr. docelowej). zespół projektu będzie przygotowany do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, z dysfunkcjami, wymagający szczególnego wsparcia.

Archiwalne warunki uczestnictwa i dokumenty zgłoszeniowe

Aby przystąpić do uczestnictwa w projekcie należy:

  1/ zapoznać się z warunkami zawartymi w regulaminie rekrutacyjnym [PDF]

  2/ do 25 stycznia 2020, przesłać lub dostarczyć wypełnioną wstępną deklarację uczestnictwa w projekcie [PDF]

  3/ do 25 stycznia 2020, przesłać lub dostarczyć wypełniony formularz rekrutacyjny [PDF]

  4/ oraz dostępne dodatkowe załączniki
  załącznik nr 2a – oświadczenie dotyczące RODO [PDF]
  załącznik nr 2b – oświadczenie rodzica dotyczące niepełnosprawności [PDF]
  załącznik nr 2c – oświadczenie dotyczące niepełnosprawności rodzeństwa [PDF]
  załącznik nr 2d – oświadczenie dotyczące pieczy zastępczej [PDF]
  załącznik nr 2e – oświadczenie rodzica dotyczące samotenego wychowania dziecka [PDF]
  załącznik nr 2f – oświadczenie dotyczące wielodzietności rodziny [PDF]

Wyniki rekrutacji zostaną opublikowane dnia 10 marca 2020r. na stronie internetowej przedszkola i żłobka „Nasza bajka” oraz wywieszone do wiadomości na tablicy informacyjnej w siedzibie przedszkola przy ul. Wojska Polskiego 211. Szczecinie oraz siedzibie żłobka przy ul. Frontowej 1 w Szczecinie.

W związku z niewyczerpaniem puli dostępnych miejsc w projekcie, rekrutacja jest prowadzona dalej, w trybie ciągłym.